PREZENTARE GRANTURI2 - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content

OPORTUNITATE DE FINANȚARE PENTRU IMM-URI
 
PROIECT DE
Procedura de implementare a măsurii
“Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”

1. Obiectivul măsurii
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
 
Măsura este implementată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat (MMACA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).


2.  Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.
 
Bugetul alocat măsurii este în valoare totală de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.
 
Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 3.000 de beneficiari.
  
Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.
 
Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) din Ordonanță nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.
 
3. Beneficiarii eligibili
  
Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat în cadrul prezentei măsuri includ:
 
a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 
b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 
c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 
d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 
e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 
f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 
g) servicii de reparații și întreținere;
 
h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 
i) confecții metalice/lemn/mobilier;
 
j) confecții textile/pielărie;
 
k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 
l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 
m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 
n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 
o) comerț.
   

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020.
 
Domeniile de investiții incluse la finanțare prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.
 
Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat.
 

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 
d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

h) nu depășesc plafonul de 800.000,00 Euro;

 
4. Tipurile de ajutor financiar
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, proiectele, măsurile și programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate.
  
Între MMACA şi organizaţia/organizațiile ori instituţia/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul.
  
Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea planurilor de investiții.

  
Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
 
a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 
c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

 
Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).
 
Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

 
Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
 
a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 
b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 
c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

 
Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
 
a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 
b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 
c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2).
 
Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se efectuează de către UIP din cadrul AIMMAIPE în scopul validării justificării acestora.
 

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020.
 
Mai multe detalii privind proiectul de procedura de înscriere în program, de verificare și selecție, precum și de monitorizare și control a beneficiarilor sunt disponibile la următorul link:
   
Vom reveni cu o actualizare a informației după publicarea variantei finale a acestei Proceduri.  
 
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content