PREZENTARE GRANTURI - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content

Prezentare oportunitate de finanțare pentru IMM-uri
 
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU
acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

 
1. Obiectivul măsurii
 
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).


2.  Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Bugetul alocat măsurii este în valoare totală de 350.000.000 de euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 42.500.000 euro de la beneficiari.
Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maxim 100.500 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.


3. Beneficiari eligibili

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 
a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
c) dispun de coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minimum 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situațiilor in care contractele individuale de munca sunt încheiate pentru sezonieri sau/si zilieri;
f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei. (declarație Anexa 7)
           

4. Tipurile de ajutor financiar

Prin prezenta măsură se finanțează, în ordinea depunerii cererii de finanțare, în următoarele condiţii:
 
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 de euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 de euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 de euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
 
  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare;

Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

Codul CAEN pe care aplicatul solicita finanțare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii.


5. Procedura de înscriere în Program

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.
Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa 3) cât și datele IMM/ /ONG eligibile conform art 3.2, din prezenta procedură.
Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1 la Ordonanță.
Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
Mai multe detalii privind procedura de înscriere în program, de verificare și selecție, precum și de monitorizare și control a beneficiarilor sunt disponibile în Procedura granturi capital de lucru, disponibilă la următorul link:

Pentru informații suplimentare contactați echipa Centrului de Resurse al Proiectului PROFIT

Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content