ÎNSCRIE-TE ÎN PROIECT - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
Detalii privind selectia grupului țintă, condițiile de eligibilitate ale grupului țintă, organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă sunt în Metodologia de selecție a grupului țintă

Avand în vedere faptul că dintr-o eroare de redactare, în grila de evaluare punctele 4 si 6 se repretă, atașăm metodologia revizuită 1 prin actualizarea grilei.

Având în vedere prelungirea perioadei de înscriere și modificarea raportului pentru ponderea persoanelor din grupul țintă, atașăm metodologia revizuită 2

Documentele dosarului de înscriere ce trebuie transmise sunt:

1. Formularul de înscriere în proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru

descarcă formularulîn formatul dorit

2. Formularul de înregistrare a grupului țintă - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020. - actualizat 15 iulie 2018
3. Declarația privind evitarea dublei finanțări din care sa rezulte ca nu a mai beneficiat de programe de formare profesională – Competențe Antreprenoriale, cofinanțate din Fondul Social European;


4. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal


5. Declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzător indicatorilor din proiect - se completeaza/ bifează/ încercuiește statutul asumat
6. Cartea de identitate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul.
 

Documentul se depune în vederea demonstrării domiciliului sau reședinței precum și a vârstei.
Candidatul va completa pe copia CI mențiunea “conform cu originalul” și va semna de conformitate.
7. Certificat de căsătorie/ alt document relevant (în cazul schimbării numelui).

Documentul se depune numai în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.
8. Diplomă/ adeverință din care să reiasă ultima formă de învățământ absolvită – în copie conform cu originalul
9. Document care atestă statutul ocupațional va fi, după caz, pentru:
- șomeri - adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă/Carnet de indemnizat vizat;
- studenți - adeverință eliberată de instituția de învățământ superior urmată
- angajați - adeverință de salariat;
- angajat pe cont propriu (titulari ai întreprinderilor individuale, persoane fizice autorizate, membrii întreprinderilor familiale) – certificat constatator actualizat.
În cazul în care persoana este inactivă, candidatul nu va depune niciun document dar este necesar să bifeze în cererea de înscrierea faptul că este inactiv .


Fiecare candidat trebuie să depună/să transmită un dosar ce cuprinde documente de înscriere.
 
 Dosarul se transmite prin unul din următoarele mijloace:
  • curier – la adresa Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov – ADDJB – b-dul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu, (Mansardă)
  • personal, înregistrat  la sediul ADDJB  din b-dul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu, (Mansardă) –zilnic (luni - vineri) între orele 900 – 1600.

Transmiterea dosarului prin orice alt mijloc nu va fi luată în considerare.
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content